عوارض بلند مدت سومصرف مواد اعتیادآور برعملکردهای شناختی

944

دوره نوجوانی از دوره های بسیار حساس زندگی است و دوره ای است که مغز در حال تکامل است. بحران ها و شرایط نامطلوب محیطی از جمله مواجهه با مواد اعتیادآور در این دوره، می تواند با تکامل طبیعی مغز نوجوان تداخل ایجاد کرده و مسیر طبیعی آن را دچار تغییر کند. از این رو عواقب سوء مصرف مواد در این دوره از زندگی نه تنها در همین دوره بروز می کند بلکه آثار طولانی مدتی در فرد و حتی نسل بعد از او منتقل می شود.

علوم شناختی
علوم شناختی 124 دنبال کننده