چرا ارزش همه استارتاپ ها از نظر شتابدهنده ها برابر است؟

837
شتاب دهنده در زمان سرمایه گذاری در استارتاپ ها، ارزش همه را تقریبا یکی می دانند. با چه منطقی می توان همه استارتاپ ها را به یک میزان ارزش گذاری کرد؟
آکادمی چرخ 130 دنبال کننده
pixel