منظره فرود هواپیما از زاویه ای دیگر

1,030

شاید هرگز پیش نیاید بتوانید فرود یک هواپیما در فرودگاه را از پنجره یک هواپیمای دیگر مشاهده کنید. در این ویدئو یک هواپیما به دلیل نامشخص از فرود انصراف داد تا این صحنه زیبا خلق شود