آموزش طراحی و محاسبات تاسیسات برقی ساختمان (برآورد بار)

1,185

آدرس دریافت:http://mohandesbartar.ir/tme1215 همانطور که اطلاع دارید مهمترین وظیفه مهندسین طراح برق محاسبات صحیح جهت انتخاب تجهیزات برقی و مدارات برقی مناسب در نقشه های برق ساختمان است. بدون شک درصورتی که محاسبات صحیحی قبل از نقشه کشی برق انجام شود، نتنها ایمنی طرح تضمین خواهد شد بلکه اجرای تاسیسات برقی ساختمان بدون کاستی و از طرف دیگر بدون هزینه های اضافی انجام خواهد شد. در فصل اول این مجموعه روش های صحیح برآورد بار بر اساس ویرایش جدید مبحث سیزدهم بطور کامل بررسی شده بطوری که بتوان از نتایج آن در تعیین حداک

مهندس برتر
مهندس برتر 169 دنبال کننده