عملکرد محصولات کریسال در نظافت و پاکسازی بیمارستان ها

154
با توجه به اینکه شیوه پاکسازی از طریق علم پروبیوتیک دانش نوینی در دنیا محسوب می گردد و تجربه استفاده از این دانش در کشورهای توسعه یافته در سطوح مختلف از جمله استخرها، بیمارستان ها، کارخانجات، کشاورزی و… بسیار مطلوب می باشد، شرکت بهبود سامانه کاسپین درصدد آن برآمده با معرفی دانش و تکنولوژی بکارگیری محصولات پروبیوتیک کریسال بلژیک در عرصه های مختلف زمینه ساز فرهنگ استفاده از این محصولات در ایران باشد
pixel