بازخوانی مفاهیم جهت تعیین «شغل و حرفه» جامعه شناس

258
شغل جامعه شناس در سازمان ... چیست؟ سوالی بی پاسخ است. لذا، لازم است چاره ای اندیشید. یکی از راهکارها، بازخوانی مفاهیم جامعه شناسی در چرخه کسب و کار هستند. در اینجا، ضمن توضیح «سازگاری اجتماعی» به تعیین وظایف و شغل مشخص رسیده ایم. در تکمیل بحث، مقاله سازگاری اجتماعی و فرصت های شغلی پیشروی جامعه شناس https://youngsociologists.com/listing/jo را بخوانید.
pixel