زاویه دکتر سید حسین ثنایی نژاد؛ عضو هیأت علمی گروه علوم و مهندسی آب

9
خشکسالی کمبود بارش در یک دوره معین است که اولین اثر آن بر روی گیاهان و محصولات کشاورزی ظاهر می شود. خشکسالی های اقتصادی اجتماعی می تواند به دنبال کاهش بارندگی و اثرات منفی بر گیاهان و منابع آبی رخ دهد. ایران به دلیل استقرار کمربند پرفشار جنب حاره، کشوری کم بارش و خشک است و نمی توان انتظار بارش های زیاد در این منطقه را داشت.
pixel