بازدید امیری، معاون امور پارلمانی رییس جمهور از کارخانه نوآوری آزادی

29

بازدید امیری، معاون امور پارلمانی رییس جمهور از کارخانه نوآوری آزادی اولین شعبه پارک فناوری پردیس | 8 دی‌ماه 1398

pixel