طبق اعتقاد شیعه قرآن در زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله جمع آوری شد

47
pixel