از دید گوشیت: گرفتن Bokeh با گوشی

4,341

هر سه شنبه با "از دید گوشیت" یک ترفند جدید در مورد عکاسی با گوشی یاد بگیر.

Durbinet
Durbinet 841 دنبال کننده