جمع بندی فیزیک دوازدهم جلسه بیست و سوم ( فصل پنجم ، معادله ریدبرگ )

69
در این جلسه معادله ریدبرگ برای محاسبه طول موج های طیف اتم هیدروژن تدریس شده است فصل چهارم فیزیک دوازدهم تجربی فصل پنجم فیزیک دوازدهم ریاضی
pixel