آموزش زیرساخت اتوماسیون اداری فراگستر ویژه مدیر سیستم

5,193

در شرکتهاو سازمانها، راهبر یا همان مدیر سیستم اتوماسیون اداری فردیست که باید تنظیمات و اطلاعات اولیه سیستم را بدرستی در سیستم واردکند تا کاربران دیگر بتوانند از امکانات نرم افزار بخوبی بهره مند شوند. دراین فیلم آموزشی یادمیگیرید که چگونه چارت سازمانی، سمتها، افرادو کاربران را تعریف وسطح دسترسی آنها را مشخص کنید.همچنین با تنظیمات اولیه تقویم جلسات آشنا میشوید.آموزشهای سازمانی academy.faragostar.net

وحید

وحید

1 سال پیش
ربات لایک رایگان اینستاگرام t.me/LikeNowBot