نحوۀ پویایی و تحرک اکوسیستم نوآوریایران با تاسیس شبکه استارتاپ های فناوری اسکاپ

103

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)