زمانبندی و تعریف زمان های آزاد قابل رزرو برای خدمات

8
در این ویدیو، نحوه زمانبندی و تعریف زمانهای آزاد قابل رزرو برای خدمات تعریف شده، شرح داده شده است. مشترک، بعد از تعریف سرویس، زمانهای آزاد قابل رزرو را برای آن خدمت خاص تعریف می نماید. مدیریت رزروها از طریق صفحه نوبت ها انجام میپذیرد. باز کردن و بستن زمانها، کنسل کردن قرارها، جابجایی پرسنل و نیز اعمال تاخیر ها از این صفحه قابل انجام هستند. همچنین، اگر چنانچه رزرو، نیاز به تایید مشترک داشته باشد و یا کاربر مدارکی را ضمیمه نموده باشد و یا به سوالاتی پاسخ داده باشد، در قسمت جزئیات قابل دسترسی و اتخاذ تصمیم توسط مشترک هستند.
plano247 5 دنبال کننده
pixel