کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای | درس۴ :: تصاویر بی‌طرف نیستند

391
تدریس درس چهارم کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای و تبیین مفهوم «بازنمایی» حقیقت در رسانه‌ها | معلم این درس حسین غفاری است و با استفاده از محتوای مکمل مدرسه هنر و رسانه آینه تدریس انجام شده است.
از سر نوشت 62 دنبال کننده
pixel