نطق پیش از جلسه 173 شورای اسلامی شهرکرج خانم دکتر سارا دشتگرد

43

نطق پیش از جلسه 173 شورای اسلامی شهرکرج خانم دکتر سارا دشتگرد عضو شورای اسلامی شهرکرج

pixel