بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ) - قسمت 2

561
بازاریابی نسل سوم یا دیجیتال مارکتینگ، همان بازاریابی دیجیتال در بستر الکترونیک است. زمان آن رسیده است که از تغییر حمایت و استقبال کنیم و با روشهای سنتی به جنگ دنیای مدرن و بازار عصر جدید نرویم. فراموش نکنیم که مشتریان چندین قدم جلوتر از ما هستند در حالی که همچنان، تفکرات سنتی و استفاده از دستاوردهای نخ نمای بازاریابیِ تاریخ گذشته، بر عملکرد ما سایه افکنده است. قسمت دوم
pixel