موج دوم بارش ها و آماده باش شهرداری ناحیه 3 منطقه ۲۰

119

آماده باش کامل و تلاش شبانه روزی معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه ۲۰ و شهرداران در نواحی هفتگانه شهرداری منطقه ۲۰ در موج دوم بارش های تهران در گفت و گو با فرجی شهردار ناحیه 3 شهرداری منطقه ۲۰ تهران