ذوب شدن یخ های قطب شمال

48

تابستان سال ۲۰۱۶ زمانی برای پایان یخ های قطب شمال بود، به این فیلم که ناسا منتشر کرده است دقت کنید، سطح یخ های اقانوس منجمد شمالی و قطب شمال به حداقل میزان خودش از سال ۱۹۸۴ رسیده است( تقریبا صفر). تغییراقلیم و گرمایش زمین (افزایش میانگین ۲ درجه سانتیگراد دمای جو زمین) در دهه های اخیر اصلی ترین عامل آب شدن یخ های قطب و یخچال های طبیعی زمین است.

pixel