ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

تعارض منافع چیست؟

1,381
تعارض منافع حالتی است که یک فرد مسئول بین کسب منافع شخصی و عمل به وظیفه حرفه ای مردد می ماند.
pixel