پیداشدن پیکر سالم حیقوق نبی علیه السلام در تویسرکان

50,344

در کتاب " پژوهشی در زندگی پیامبران در ایران" در ص 63 کتاب قسمت "نمایان شدن جسد حیقوق (ع) بعد از 2600 سال در سال 1372"آمده که بار دومی که به محل دفن این پیامبر الهی دست برد زده شد در سال 72 پیکر این پیامبر خدا سالم دیده شد رئیس دانشگاه آزاد تویسرکان (آقای علی محمد برنا) در ذکر خاطراتش می نویسند ...."لازم به ذکر است که از جسد مطهر فیلم ویدیوئی تهیه شد و هم اکنون در آرشیو دانشگاه آزادتویسرکان همدان