سقوط فنر با توضیح فرید شهریاری

5,852

اگر یک فنر بلند را در راستای قائم ، آویزان نگه داشته و رها کنیم ، چگونه سقوط خواهد کرد ؟ !