یک دقیقه با کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

66

آرامکو سودده ترین شرکت جهان شناخته شد!!! 6نکته از آخرین داده های مالی غول نفتی عربستان به روایت بلومبرگ