مستندگزارشی از تجمع اعتراض آمیز دانشجویان دانشگاه تبریز

1,864

دانشجویان تبریز در اعتراض به سیاست ها و استانداردهای دوگانه جوامع غربی و ظلم و تزویر آنها و نقض عهد آمریکا در مورد برجام دست به راهپیمایی زدند. 97/2/19