سایه ات را از مدار روسیاهان بر مدار- فرازی از دعای ندبه

674

خدایا، ماییم بندگان شیفته به ولیّ تو/که یاد آور تو و پیغمبر توست/و تو او را برای پناه و نگاهداری دین و ایمان ما آفریده ای/ای پروردگار! از طرف ما تحیّت و سلام به او برسان/و بدین وسیله برای ما کرامت را بیفزای/و بواسطه پیشوایی او نعمت را بر ما تمام گردان/ تا به بهشت تو وارد شویم. کلیپ تصویری فرازی از دعای ندبه با صدای یاسر دعاگو و شعر خوانی آرش جوان سایه ات را از مدار روسیاهان بر مدار/ماه از شب بر نمیگیرد نگاه خویش را monji12.com