مباحث ویژه 2 - جلسه 3

1,706
ادامه تنسورفلو مقدماتی - آشنایی با placeholder و Variable در Tensorflow و مفهوم Feed کردن و fetch کردن از گراف
pixel