آیا خدیجه همسر پیامبر مسیحی بود ؟ احمد دیدات

741

آیا خدیجه همسر پیامبر صل الله علیه و آله وسلم مسیحی بود ؟ آیا قرآن انجیل تورات برگرفته از افسانه سومری است ؟