شعار سال 1400 «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»

5
شعار سال 1400 «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»، تحقق شعار سال، راهکار
pixel