جلسه ۵ آکادمی شقایق تفرشی: لباس مناسب برای فرم بدن شما

4,257

ما شکل بدن انسان رادر چهار بخش توصیف می کنیم: 1. گلابی شکل 2. ساعت شنی شکل 3. سیب شکل 4. ورزشی شکل

pixel