لقمه گرفتن فرمانده مرزبانی برای سربازانش

582
فرمانده مرزبانی کشور رابطه دوستانه ای با سربازان خود دارد.
pixel