فیلم پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

832
صبح یعنی تلاش برای هدفها، تلاش برای هدفهای بزرگ و بلندپروازانه، هدفهای متفاوت و منحصر به فرد ..... اینجا تلاش هرگز متوقف نمیشه، این راهیه که بیش از 90 سال رفتیم، راهیه که هیچ وقت متوقف نمیشه اینجا همانجاست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
pixel