سه قدم تا شروع یک صبح جادویی

201
در اولین برنامه از سری برنامه نشانه ها به سه قدم اشاره خواهیم کردم که با اجرای آنها میتوان یک صبح جادویی را آغاز نمود.
pixel