فیلم کامل جلسه شورای امنیت به ریاست دونالد ترامپ با محوریت ایران.

1,299

فوری/ فیلم کامل جلسه شورای امنیت به ریاست دونالد ترامپ با محوریت ایران. ایران صادر کنند هرج و مرج