بهره برداری از قطعه شمالی و پایانی بزرگراه شهید صیاد شیرازی

190

قطعه شمالی و پایانی بزرگراه شهید صیاد شیرازی صبح امروز با حضور استاندار و شهردار تهران بهره برداری شد.