پرداخت عیدی مستمری بگیران و دریافت بسته حمایتی

3,318

توضیحات معاون اداری و مالی سازمان درخصوص پرداخت عیدی مستمری بگیران و وضعیت جاماندگان دریافت بسته حمایتی