99/3/13 فقه الصلاة - دفتر معظم له - جلسه هفتاد و هشتم

108
درس خارج فقه الصلاة توسط حضرت آیت الله محسن اراکی برگزار شده در تاریخ سه شنبه 99/3/13 در حسینیه دفتر معظم له
pixel