نظریه انفجار بزرگ وجود خداوند را اثبات می کند (2)

819
مهدی جان

مهدی جان

6 سال پیش
ممنون از نشرتان