بارانداز آسان حمل (پروژه باران 4)

78
اولین بارانداز صنعتی حمل مصالح ویژه ساختمان های طبقاتی در کشور
pixel