اردوهای سازندگی جهانی می شوند؛ / بلاغ مبین

81
خدمت رسانی ابزاری بین المللی است برای محبت و دوستی که فاصله ها را از میان بر می دارد. طلاب جامعه المصطفی با حضور در اردوهای سازندگی امام موسی صدر که در ایران برگزار می شد، با نیازمندیهای برگزاری یک اردوی سازندگی آشنا شده و توانسته اند که برنامه هایی متناسب با کشور خود طراحی نموده و اجرا کنند.
pixel