نماهنگ ذکر فیروزه ها

23,847

مرد و زن با تو غرق تکلم / گوشه ای اشک کنجی تبسم / در پذیرایی از درد مردم / خشت خشت حرم گوش جان است

آمنه علیخانی

2 ماه پیش
زیبا بود
pixel