نماهنگ ذکر فیروزه ها

24,128
مرد و زن با تو غرق تکلم / گوشه ای اشک کنجی تبسم / در پذیرایی از درد مردم / خشت خشت حرم گوش جان است

آمنه علیخانی

1 سال پیش
زیبا بود
pixel