طاهری: اگر دید ارتقاء پیدا کند خودکار (اشیاء) را خدا می

79