ای آشنای غریب

22

یا امام رضا آمدم تا برایت بگویم رازهاى بزرگ دلم را بر ضریحت دخیلى ببندم تا كنى چاره اى مشكلم را آمدم با دلى تنگ و خسته تا به پاى ضریحت بمیرم یا كه اى ضامن آهو از تو حاجتم را اجابت بگیرم...