تامین مالی و سرمایه گذاری با الگوهای نوین مشارکت

211

گفت و گوی محسن عامری مدیر سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران و مهندس علیرضا پوراسد کارشناس مشارکت و مهندسی قرارداد