کاهش ریسک تجارت در ایران

2,329
چشم انداز اقتصادي ما مي بايست حركت در مسير كاهش ريسك باشد. دخالت هاي مكرر، بي ضابطه و هيجاني در بازار حتي اگر مُسّكن هم باشد كه چندان نيست ضرر بدتري دارد و آن افزايش ريسك است. چرا كه فعاليت اقتصادي را در خطر دخالت مدام قرار مي دهد.
pixel