سخنرانی استادمحمد مهدی تدین موغاری -پارت اول

308
سخنرانی رییس هیأت داوران جشنواره عکس سلامت شهری-این بخش که شامل دو پارت می باشدبه تشریح روندبرگزاری اولین جشنواره عکس سلامت شهری وقرائت بیانیه هیات داوران توسط استادمحمد مهدی تدین موغاری مدیرمرکزآموزش های هنری وسینمایی دارالفنون ورئیس هیات داوران اولین جشنواره عکس سلامت شهری می پردازد. دارالفنون یکی ازمعتبرترین مراکزآموزش عکاسی وسینمازیرنظروزارت ارشاداست تلفن 1-66573000
دارالفنون 111 دنبال کننده
pixel