علی محمد شیخی (معرفی هنرمند)

612
وی تحصیلات خـود را در مقطـع لیسـانس نقاشـی از دانشـکده هنرهـای زیبـای دانشـگاه تهـران بـه پایـان رساند و طی سالها فعالیت هنری موفق به دریافت گواهینامـه درجـه دو هنـری ـ معـادل فوق لیسـانس ـ در رشـته نقاشـی از وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی گردیـد. تدریـس در دانشـگاه شـهید رجایـی، هنرسـتانها و مرا کـز آموزشـی هنـر؛ ریاسـت مـوزه شـهدا و ریاسـت هنرسـتان آیت الله قدوسـی از جمله فعالیتهـای محمدعلـی شـیخی در عرصـه علـم و هنـر اسـت. او برگـزاری کارگاههـای آموزشـی، برپایـی نمایشـگاههای انفـرادی، حضـور در نمایشـگاههای گروهـی داخلـی، شـرکت در رقابتهـای هنـری مختلـف و دریافـت دههـا جایـزه برتر و رتبه نخسـت را در کارنامه خود دارد؛ از جمله رتبه نخسـت نقاشـان اولیـن جشـنواره سراسـری نینـوازان.
pixel