اژدهاماهی کوچک: Eurypegasus draconis

13

اژدهاماهی کوچک (نام علمی: Eurypegasus draconis)، از خانواده شب‌پره‌های دریایی، ازماهیان آب‌های گرم که بعضی منابع جزو ماهیان ایران طبقه‌بندی کرده‌اند (احتمال کم). حداکثر طول این ماهی به 10 سانتیمتر می‌رسد. ساکن آب‌گیرهای با بستر جلبکی یا علفی. روی بسترهای شنی و سیلتی در خلیج‌ها و خورها هستند و تا 91 متری مشاهده شده‌اند. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Eurypegasus-draconis.html

pixel