چقدر به یاد خدا هستی؟؟؟...(خداوندا مرا دریاب)...

1,953

اینکه فرد خدا را در همه حال حاضر و ناظر بر اعمال خود بداند و لحظه ای از یادش غافل نشود. در این مرحله فرد کم کم می تواند با ذکر لفظی و توجه به معانی اذکار و ترک معاصی و محرمات به مراتب بالای ذکر نایل شود... ارسالی توسط...مجتبی قنبری قدیر...

توابیون

توابیون

4 سال پیش
به ما سر بزنید
حامیان جنبش مصاف
حامیان جنبش مصاف چشم.در اسرا وقت...دنبال شدید...