طرح نوسازی بافت مشهد چه بر سر مردم آورده است؟

150

مستند "نسیان" فراموشی انسان درآشوب عرف و عادات وغفلت هاست. گاهی گریزی از نوسازی شهری نیست ولی نوسازی گاهی هجومی به فرهنگ و هویت است. غلبه روحیه کاسبکاری و فروشندگی درتمام ساحات زندگی امروز ما، ما را آرام آرام دچارکوری و فراموشی درمقابل ریشه ها و سرمایه های اجتماعی- فرهنگی کرده است، مستند نسیان روایتی ست از این دست. http://cmmt.ir/5B7