داغترین‌ها: #یورو ۲۰۲۰

مقاومت تابع ولتاژ یا وریستور

14
برای حفاظت از پل دیود ترمز در تابلوی فرمان آسانسور از مقاومت تابع ولتاژ استفاده می شود.
pixel